Emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisna mıdır?

Anonim şirket sermaye artırımı yolu ile yabancı ortak alıp nominal bedele artı olarak emisyon primi kazancı elde etmiştir. Kurumlar vergisi ve Geçici vergi beyannamelerinde bu kazancı ve istisnayı bildirmemiz gerekir mi gerekirse nasıl gösterebiliriz? Emisyon primi istisnası ise 5520 sayılı KVK’nın 5/1-ç bendinde düzenlenmiştir. Bu hüküm il..

Kıdem tazminatı mahiyetindeki ödemelerden SGK Primi Kesilir mi?

22 Kasım 2020 Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti 6245 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan daire ve müesseselerde çalışan sigortalılardan, arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere ilgililerin belediye hudutları haricinde ve belirli bir görev sa..

Yol Paralarından SGK Primi Kesilecek Mi?

Görev yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderi..

Geçmiş tarihli SGK giriş veya nakil işlemi yapabilir miyiz?

Şahıs işletmesinin kendi adına açılan inşaat taşeron dosyasındaki kişileri, nakil kodu ile geriye dönük olarak aynı şahsın merkez adresine nakil giriş olarak yapabilir miyiz? Süresi dışında yapılan tüm sgk bildirimleri İPC’ye tabidir. Şahıs olarak 2015 yılında 500 TL üzerinden kira kontratı anlaştığımız kişi ile stopaj yüzünden 5 yıl boyunc..

İkale sözleşmesine göre ödenecek kıdem tazminatı gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

Karşılıklı anlaşarak ikale sözleşmesine göre ödenecek kıdem tazminatı gider olarak kayıtlara alınması mümkün müdür? İş akdinin taraflarca karşılıklı olarak anlaşılmak suretiyle sona erdirilmesi dolayısıyla çalışana ödenmesi öngörülen tutarın; İş akdinin 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca feshedilmesi halinde aynı çalışanın hak edeceği kı..

Ayni Yardımlar SGK Primine Tabi Midir?

21 Kasım 2020 1- Ayni yardımlar İşverenlerce sigortalılara ayni (mal) olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası, giyim yardımı gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir. 2- Ölü..