İşyeri Kirasını makbuz karşılığı elden ödeyebilir miyim?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Konutlardan elde edilen kira geliri GMSİ beyannamesine eklenecek mi? İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.  GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde ol..

%5’lik Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi nasıl uygulanacaktır?

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden  %5 indirim nasıl uygulanacaktır? Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5’lik vergi indirimi ne zaman başlamıştır?  Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan % 5 oranındaki vergi indirimi uygulamasına ilişkin yasal düzenleme 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mülga ..

İmar Barışı ödemelerini kira gelirinden düşebilir miyim?

Gelir Vergisi Kanunu’nun safi kazancın tespit edilmesinde indirimi kabul edilen giderlerin sayıldığı 40. Maddesinin 6. bendinde yer alan; “ İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar” safi kazancın tespiti sırasında gider olara..

Şirkete neleri gider yazabiliriz?

Şirkete gider olarak yazılabilecek unsurlar nelerdir? Gider kabul edilen harcalar 1- Personel Giderleri                 Ücret                 SSK Primi        ..

Hangi harcamaları vergiden düşemeyiz?

Hangi harcamaları vergiden düşemeyiz? Yani Vergi beyannamelerini düzenlerken Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak neleri vergi matrahına eklemek zorundayız? 1- Şirket ortaklarını veya eşlerine veya yakınlarına, şirket idari meclisi başkan ve üyelerine, müdürlerine emsaline göre göze çarpacak derece de yüksek aylık, ikramiye ve benzeri ödemeler, ..