Kurumlar Vergisinde kooperatif ortaklarının risturn istisnası nedir?

Kurumlar Vergisinde kooperatif ortaklarının Risturn İstisnası nedir?  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ih..

Bedelsiz ithalat yoluyla getirdiğim aracı satabilir miyim?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır? Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.   Muafen ithalinden itibaren ge..

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

 Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez? Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,  Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,  Yurt dışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık sta..

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye&rs..

Bedelsiz ithalat nedir?

Bedelsiz ithalat nedir? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. ________________________________________________________________________________________________________..

Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Gümrüksüz satış mağazası nedir?  Gümrüksüz satış mağazaları, -Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, -yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, -İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, -Gümrük ve Ticaret ..

Gümrükte aynı eşya” ve “benzer eşya” ifadeleri ne anlama gelir?

     Gümrükte aynı eşya” ve “benzer eşya” ifadeleri ne anlama gelir? Aynı eşya deyimi; fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dâhil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşyayı (görünüşteki küçük farklılıklar diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez)..

Eşyanın gümrük kıymeti nasıl tespit edilir?

Eşyanın gümrük kıymeti nasıl tespit edilir? Eşyasının gümrük kıymeti, Gümrük Yönetmeliğinin 45 ilâ 50 inci maddelerinde belirtilen kıymet tespit yöntemlerinin sırasıyla uygulanması suretiyle tayin ve tespit olunur.   Bu yöntemler; satış bedeli yöntemi, aynı eşyanın satış bedeli yöntemi, benzer eşyanın satış bedeli yöntemi, indirgeme yönte..

Bir Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir?

Bir Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir? Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanunununİkinci Kısmının Üçüncü Bölümü ile Gümrük Yönetmeliğinin İkinci Kitap Üçüncü Kısmında yer alan hükümler çerçevesinde belir..