Debit Note / Credit Note Nedir?

Debit Note / Credit Note Uygulamada şirketlere, yurt dışındaki ilişkili firmalardan ya da müşteri veya alıcılarından sürekli bir şekilde fatura (invoice) haricinde, borç dekontu (debit note) ya da alacak dekontu (credit note) geldiği görülmektedir. Vergi Usul Kanunu, ticari kazancın tespitinde gider, maliyet ve harcamaların hangi vesikalar i..

Mukimlik Belgesi Nedir?

Mukimlik Belgesi Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği dar mükellef bir gerçek kişi veya kurumun anlaşmaya göre Türkiye’de vergilenemeyeceği veya Türk Vergi Kanunlarında yer alan vergi oranının anlaşmalarda yer alan oran sınırlamalarını aştığı durumlarda, ÇVÖA’ndaki düşük oranlardan vergilenebilmesi için, bu kişi ve kurul..

Örtülü Sermaye Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Örtülü Sermaye Nedir? Nasıl Hesaplanır? 1- Örtülü Sermaye Nedir? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi uyarıca kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısm..

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımların %100’ünü Kurum Kazancından indirebilirsiniz.

Kurumlar Vergisinde Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Tu..

Kurumlar Vergisinden indirilebilecek Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Kurumlar Vergisinde Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla yapılan harcamalar kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, be..

Kurumlar Vergisinde %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar Zarar nedeniyle sonraki yıl indirilebilir mi?

Kurumlar Vergisinde Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında..

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 1- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisnanın kanuni dayanağı nedir? 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. maddesinin biri..