Tedarikçi beyanı ne demektir?

Tedarikçi beyanı ne demektir? Tedarikçi beyanı, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hüküm..

Menşe nedir?

Menşe nedir? Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir. Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısı..

Kimler ev eşyasını gümrük vergisiz yurda getirebilir?

Ev eşyasını muafen yurda getirebilecekler aşağıda sıralanmıştır: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler. Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Tür..

Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir?

Genel Olarak E-Arşiv Fatura Nedir? 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düze..

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi Nedir?

Hasılat Esaslı Vergilendirme 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 38. maddesi 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre; İşletme hesabı esasına tabi ticari kazanç mükellefleri ile serbest me..

KDV’de Özel Matrah şekilleri nelerdir?

Özel Matrah Şekilleri Özel matrah şekilleri şunlardır: -Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli, -At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel, -Profesy..

İthalatta Vergi Matrahı nelerden oluşur?

İthalatta Vergi Matrahı İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: -İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe t..

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı Nedir?

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı  Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretl..