Gümrük vergileri nelerdir?

Gümrük vergileri nelerdir? Gümrük vergileri nelerdir? -  Gümrük vergisi-İlave Gümrük Vergisi -  Tek ve Maktu Vergi -  Dampinge Karşı Vergi -  Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi -  Katma Değer Vergisi -  Özel Tüketim Vergisi -  Ek Mali Yükümlülük -  Toplu Konut Fonu -  Tütün Fonu -  Ek Fon - ..

Gümrükte Uzlaşma Nedir?

Gümrükte Uzlaşma Nedir?  Yükümlü ile idare arasında ortaya çıkan, ek tahakkuk konusu vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan giderilmesidir. ____________________________________________________________________________________________________________________ Kaynak: Ticaret Bakanlığı Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bi..

Dernek Kuruluşu İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Dernek Kuruluşu İçin İstenilen Belgeler 1- Dernek Tüzüğü ( 3 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı )  2- Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi ( 2 adet asıl, karşıları kurucular tarafından imzalı, TC kimlik numarası düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak 3-Yazışma ve te..

Kooperatife ortak olabilmek için aranan şartların serbestçe belirlenebilmesi mümkün müdür?

Kooperatife ortak olabilmek için aranan şartların serbestçe belirlenebilmesi mümkün müdür? Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan örnek ana sözleşmelerde kooperatif ortaklığı için aranacak şartlar belirlenmiştir. Örnek ana sözleşmesi bulunan kooperatif türlerinden farklı kooperatifler için ortaklık şartları bakımından belirli koşullar dı..

Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan bir deniz ulaşım aracı üzerinden deniz taşıyıcılar kooperatifi ile ortaklık ilişkisi kurulabilir mi?

 Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan bir deniz ulaşım aracı üzerinden deniz taşıyıcılar kooperatifi ile ortaklık ilişkisi kurulabilir mi? Ortaklık şartlarını taşıyan pay sahiplerinden yalnızca birinin, diğer pay sahiplerinin noter onaylı muvafakatini almak suretiyle kooperatife ortak olması mümkündür. ________________________________..

Bir kooperatif kaç ortakla kurulabilir?

Bir kooperatif kaç ortakla kurulabilir? Kooperatiflerin Kuruluş Ve Ana sözleşme Değişiklik İşlemleri İle Kurucu Ortak Sayıları Ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ ile asgari kurucu ortak sayısı belirlenenler hariç olmak üzere kooperatifler, tüzel ve/veya gerçek kişiler arasından en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana ..

Kooperatif kuruluşu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Kooperatif kuruluşu için gerekli olan belgeler nelerdir? Kooperatif kuruluşu için gerekli belgeler şunlardır:  Kooperatif kuruluş bilgi formu, Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü tasdikli, diğer 4 adedi, tasdikten sonra fotokopiyle çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek ana sözleşme, Kooper..

Kooperatiflerin Kanuni Defterlerini Saklama Süresi Nedir?

Kooperatiflerin Kanuni Defterlerini Saklama Süresi Nedir?   Her tacir gibi kooperatiflerde de ticari defterlerini, envanterlerini açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini ve bu kayıtları..

Kooperatiflerde Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu, Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmaya Yetkili Midir?

Kooperatiflerde Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmaya Yetkili Midir? Kooperatifler Kanununun 98. maddesinin yollamasıyla gidilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 610. maddesinden hareketle, görev süresi sona eren yönetim kurulu kooperatifin rutin işlemlerini yapmaya, bu çerçevede kooperatif ortakların..