İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi? İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri haklı nedenler dışındaki işten ayrılmalard..

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir? 4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 1) 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 2) 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 3) 1,5 yıldan 3 yıla ..

İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?

İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir? 4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; 1- İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasınd..

Doktorların Türkiye’de ikametgah eden yabancı uyruklu kişilere verdiği hizmetlere ilişkin düzenleyeceği makbuz istisna kapsamında mıdır?

Doktorların Türkiye’de ikametgâh eden yabancı uyruklu kişilere verdiği hizmetlere ilişkin düzenleyeceği makbuz istisna kapsamında mıdır? 06.07.2018 tarihli 30470 sayılı Resmi gazetede yayımlanan KDV'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ'de(seri no:19 ) KDVGUT Md.7 16.ncı bölümünde belirtildiği üzere 3065 sayılı KDV kanunu13/I madde..

Tahsil edemediğimiz alacaklarımızı ne zaman gider yazabiliriz?

Tahsil edemediğimiz alacaklarımızı ne zaman gider yazabiliriz? Fatura bazında veya çek olarak tahsil edemediğimiz ve icra'dan borçlulara ulaşamadığımız alacaklarımızı ne zaman gider yazabiliriz? Konu ile ilgili olarak VUK 323 ve 324.maddelerindeki koşullar sağlanır ise karşılık ayrılır veya gider yazılır. ____________________________..

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücret..

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak, yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler. Bu haktan yararla..

Sahaflar poşet beyannamesi vermeli midir?

Sahaf işi ile uğraşanlar poşet beyanı vermek zorunda mıdır? Aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09042019_poset_uygulama_rehberi ____________________________________________________________________________________________________________________ Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece..

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; -İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, -İşçi tarafından sağlık, iyi ..