İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi nasıl yapılır? İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/s..

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde İSG hizmetleri ile ilgili yükümlülükler nasıl yerine getirilir?

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan iş yerlerinde İSG hizmetleri ile ilgili yükümlülükler nasıl yerine getirilir? 4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar Başlıklı 2. Maddesinin yedinci fıkrasında “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği il..

Geçici veya belirli süreli işlerde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?

Geçici veya belirli süreli işlerde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri nelerdir? 23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” in 6 ve 7 nci maddelerinde; işveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş i..

Kitap basımı sırasında yazarlara ödediğimiz telif ücretlerini direkt gider yazabilir miyiz?

Kitap basımı sırasında yazarlara ödediğimiz telif ücretlerini direkt gider yazabilir miyiz? Vakfımıza bağlı kitap yayıncılığı yapan bir iktisadi işletmemiz var. Kitap basımı sırasında ödediğimiz yazar telif ödemelerini kitap maliyetine ekleyerek stoklarda takip ediyoruz. Dolayısıyla satışa göre maliyet gideri oluşuyor. Yazar telif ücretlerini, mal..

Kanunen kabul edilmeyen giderleri hesap planında 689 hesapta mı yoksa 7’li hesaplarda mı takip etmeliyiz?

Kanunen kabul edilmeyen giderleri hesap planında 689 hesapta mı yoksa 7’li hesaplarda mı takip etmeliyiz? Şirketlerde araçların köprüden yasak olan geçişlere istinaden karayollarının kestiği köprü geçiş cezalarının firma tarafından yapılan ödemeleri muhasebede hangi hesap altında gösterilmelidir?  1 - 770 hesap altında mı KKEG olarak g..

Tasfiyeye giren şirketler geçici vergi beyannamesi verecekler mi?

Tasfiyeye giren şirketler geçici vergi beyannamesi verecekler mi? Firmamız 17 Kasım 2018 tarihinde tasfiyeye girişi tescil edildi. Şu anda tasfiye dönemindeyiz. 2018 yılı 4.dönem geçici ve kurumlar vergisi beyannameleri onaylandı. 2019 yılına ait geçici vergi beyannamesi verilmeyecek diye biliyorum doğru mudur veya beyannameye vermemiz halinde s..

İSG (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) profesyonellerinin yetkileri nelerdir?

İSG (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) profesyonellerinin yetkileri nelerdir? İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş ..

İş sağlığı ve güvenliği alanında işverenlere yönelik destek ve teşvik uygulamaları nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında işverenlere yönelik destek ve teşvik uygulamaları nelerdir? İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında gerekli tedbirlerin alınması ve İSG hizmetlerinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça işverenlere 2 ayrı destek mekanizması sağlanmaktadır. a) Bu desteklerden birinci; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu..