What is VAT rate of consulting and training service?

What is VAT rate of consulting and training service? Training and education services providing within the scope of Law No. 5580 on Private Education Institutions, Law No.2828 on Social Services and Child Protection Institution and Decree Law No.573 on Private Education, will be calculated as 8% and the others apart from these will be calculate..

Çalışma iznine başvurabilmek için ikamet izni olması gerekiyor mu?

Çalışma iznine başvurabilmek için en az kaç ay/yıl ikamet izni süresine sahip olmalıyım? Yasal düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden başvuru yapma hakkı tanınanlar hariç, ülkemizden yapılacak çalışma izni başvurularında geçmişe dönük en az 6 ay süresi bulunan (Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni hariç) ve halen geçerli bir ikamet iznine sahip..

Çalışma iznine başvurabilmek için en az kaç ay/yıl ikamet izni süresine sahip olmalıyım?

Çalışma iznine başvurabilmek için en az kaç ay/yıl ikamet izni süresine sahip olmalıyım? Yasal düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden başvuru yapma hakkı tanınanlar hariç, ülkemizden yapılacak çalışma izni başvurularında geçmişe dönük en az 6 ay süresi bulunan (Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni hariç) ve halen geçerli bir ikamet iznine sahip..

İstirahat sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

Hastalık Hali Nedir? 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları, hastalık halidir. Hastalık Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? > 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar > Aday çırak, çırak ve stajyerle..

Kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? - Her nevi hisse senetleri kar  payları,- İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan  ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın  ilgili yıl beyan haddini aşması ..

Ölüm Geliri Nedir?

Ölüm Geliri Ölüm Geliri Nedir? Ölüm geliri; sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirdir. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması için sigortalılık süresi, yaş veya prim ödeme gün sayısı gibi koşullar..

KDV tevkifatı uygulamasında sınır nedir?

KDV tevkifatı uygulamasında sınır nedir? Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak a..

2019 Eylül Vergi Takvimi

2019 Eylül Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/08/2019 02/09/2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 01/08/2019 02/09/2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 0..