15 Yıl 3.600 günle tazminat kaç kere alınabilir?

Yaş haddi hariç emeklilik için gereken şartları taşıyan işçi SGK’ dan yazı getirip kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılan işçi bir süre sonra tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlıyor. İkinci defa bu işyerinden aynı gerekçe ile istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilir mi? Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu s..

Çalışanların ücretleri geç ödenebilir mi?

Ücretin gününde ödenmemesi Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenme..

Anonim Şirket esas (ana) sözleşmesinde bulunması zorunlu olan hususlar

Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. (2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış ..

Şirket ortağının şahsi aracını şirkete kiraya vermesinde KDV ve stopaj uygulaması

Şirket ortağının, ortağı olduğu şirkete şahsi arabasını kiraya vermesi durumunda KDV tevkifatı ve gelir vergisi tevkifatı (stopaj) var mıdır? Şirket ortağının sorumluluğu nedir? Şirket ortağının aracının kiralanması durumunda (şirket ortağının gerçek usulde KDV mükellefiyeti yoksa) şirketin, kira bedeli üzerinden % 18 olarak hesaplanacak KDV yi so..

Damga Vergisi Tutarları 2019

Resmi Gazete No: 30642 (3. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2018 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirl..

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

2020 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 2019 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 2018 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 2017 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CET..