Dövizli faturalarda KDV matrahı için hangi kur alınır?

Döviz ile yapılan işlemlerde KDV Matrahı Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler. Kaynak: 3065 - KDV Kanunu Yasal Uyarı: Bu içerik..

İş sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

İş Sözleşmesinin Tanım ve şekil İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu&n..

Limited Şirketlerde ortaklar pay defteri tutulmak zorunda mıdır?

(1) Limited Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların,adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazı..

Ağustos 2019 Dış Ticaret İstatistikleri

Ağustos 2019 Dış Ticaret İstatistikleri

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2019 İhracat %1,6, ithalat %1,5 arttı   Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak ..

Şirket sözleşmesi sonradan değiştirilebilir mi?

(1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. TTK-621 inci madde hükmü saklıdır. (2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilan edilir. Kaynak: 6102-TTK 589.maddesi Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel..

Gelir Vergisine tabi olan kazanç türleri nelerdir?

2.10.2019 Gelirin unsurları: Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi..

Şirket kuruluş masraflarını ortaklar mı şirket mi öder?

Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. (2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücû hakları yoktur. (3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur. (4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak ş..

İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her..

Should I carry out the transactions for termination of employment of our foreign employee, who got work permit before, but whose new work permit has not been confirmed yet, when his/her work permit duration is over?

We got work permit for Syrian worker under the temporary protection last year and it finished on 14.08.2019.  We have applied for new work permit before ending, but the permit has not been confirmed yet and it is not certain whether it will be confirmed or not. Therefore, I think that I need to make termination with the date of 14.08.2019 and ..