Hangi fiiller haksız rekabettir?

Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, y..

Şirket Türleri Nelerdir?

Ticaret şirketleri; Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited Şirket ve Kooperatif şirketlerden ibarettir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda , kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. Kaynak: 6102 TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan..

Vergide hesap hatası türleri

Hesap hataları şunlardır: 1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. 2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlı..

Diplomatların Gelir Vergisinden muafiyeti

Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisi'nden muaftırlar. Bu muaflığın menk..

Aylık gecikme zammı oranı %2 oldu

2 Ekim 2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1592 sayılı CB kararı gereği 6183 Madde 51 Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı_ - 2019-07-02 yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yeni karala birlikte 1.7.2019 tarihinden itibaren %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı ..

Will we calculate VAT in invoice issued for commercial film shot in Turkey and to be sold abroad? Can we issue invoice in foreign currency?

We shoot a commercial film in a production company. We will shoot it in Turkey. However, it will be invoiced abroad, and the film will be televised there. In this case, while the invoice is issued; 1- Will it be subjected to VAT? Will we show 18% VAT in invoice? 2- Will the invoice be issued as foreign currency? Will we write amount of TRY or amou..