How are the dividends obtained from foreign subsidiaries taxed?

Will the accounting record, corporation and provisional tax declarations and tax related to the income be paid in respect of the dividends obtained from the foreign subsidiaries deposited in bank accounts? The dividends obtained are stated in Account No.640. It is included in the profit for the period calculated for the provisional tax in the..

Limited Şirket nasıl kapatılır?

(1) Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer: a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. b) Genel kurul kararı ile. c) İflasın açılması ile. d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde. (2) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyo..

Şirket müdürlerini kim görevden alabilir?

(1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. (2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. (3) Yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve ..

Şirket müdürleri hangi görevlerini devir edemez?

 (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler: a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi. b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde ..

Şirkette birden fazla müdür varsa şirketin temsili nasıl olacaktır?

(1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. (2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu ..

Yabancı çalışanımızı başka şubemizde çalıştırabilir miyiz?

Yabancı uyruklu çalışan aynı işverene ait başka bir şubeye geçmesi için ne yapılması gerekmektedir? Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişik..

Tasfiye öncesi aktifteki aracı ortağa satabilir miyiz?

Tasfiye halinde bir şirketin bugün tescilini yaptık. Şirket üzerindeki aracı ortaklarından birinin üzerine noter satışı yaptık ve faturasını kestik. Bundan dolayı şirketin bir karı çıkacak. Tasfiye bitiş beyannamesinden önce kurumlar beyanı verip şirket vergi ödeyecek mi? Satıştan elde edilen kazanç kurum kazancıdır. KV beyannamesi ile beyan ed..