A.Ş. genel kurulunun iptali istenebilir mi?

Türk Ticaret Kanunun 446’ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Kaynak: TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer..

Anonim Şirketlerde genel kurulun toplantısı ertelenebilir mi?

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, TTK 414’üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahip..

Anonim Şirketlerde genel kurulun toplantı başkanlığını kim yapar?

Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Kaynak: TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan b..

A.Ş.’lerde ana sözleşme değişikliği nasıl yapılır?

Anonim Şirketlerde esas sözleşmenin değişmesi için toplantı nasıl yapılmalı ve kararlar nasıl alınmalıdır? Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öng..

Anonim Şirketlerde çağrısız genel kurul yapılabilir mi?

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel ..