Gümrük Kanunun hükümlerine kimler uymak zorundadır?

Gümrük Kanunun hükümlerine kimler uymak zorundadır? Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer mevzuat hükümlerine göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler..

Hangi çalışma süreleri tatil ücretinin hesaplamasına dâhil edilmez?

Hangi çalışma süreleri tatil ücretinin hesaplamasına dâhil edilmez? Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil gün..

Personele ödenen tatil ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Personele ödenen tatil ücreti hesaplaması nasıl yapılır? Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır. Hasta, izinli vey..

Limited şirketlerde hissedarlar hisselerini devir edebilir mi?

Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Dilekçe(Şirket kaşesi il..

Teknoparklarda geliştirilen ürünlerin satışlarında hangilerinin kurumlar vergisi teşviki kapsamında hangilerinin kapsam dışında olduğunu nasıl tespit edeceğiz?

Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge projeleri kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin vergilendirilmesi.  … teknoloji geliştirme bölgesinde uzaktan kontrol sistemi ile dozajlama pompası üretimini geliştirdiğiniz, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen pompaları üretimle çoğaltarak satış geliri elde ettiğiniz belirtilerek..

Anonim şirketlerde dışarıdan müdür ataması nasıl yapılır?

A.Ş. dışarıdan müdür ataması yapacağız. Fakat konu ile ilgili az bir bilgiye sahibim tecrübem nedeni ile sizden ricam bunu nasıl yapacağız? Yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla müdür atanarak şirketi temsil yetkisi verilebilir. Yetkilerde bir sınırlama söz konusu olması halinde aynı kararda bu yetkileri düzenleyen iç yönergenin de görüşü..

Limited şirketlerin kuruluş aşamasında tescil ve ilanı nasıl yapılır?

Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı ..

Limited şirketlerin sermayesi ve payları nasıl belirlenir?

Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmibeş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilir. Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. Bir..

Asgari ücret nasıl belirlenir?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Kaynak: 4857 Nolu İş Kanunu 39. Madde Yasal Uyarı: Bu içerikte y..