Tarım bakanlığından alacağımız hibeyi hangi hesapta takip edeceğiz? Alınan bu hibe daha sonra vergilendirilecek mi?

T.C. Tarım Bakanlığı'ndan hibe alacağız. Alınacak olan hibe tutarı muhasebe kayıtlarına alınıp, vergilendirilmesi yapılacak mı? Bu vergilendirme kurumlar vergisi oranında mı olacak? Alınan hibe 602 hesaba kayıt edilir.602 hesap 690 hesap ile dönem sonunda kapatılır. Kurum kazancının içinde yer alır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikt..

4b (eski Bağ-Kur) kapsamında olan birisi bir firmada işe başladığında 4a (eski SSK) kapsamında sigortalı olabilir mi?

4/b li olarak devam eden kişi esnaf 4/a sigorta olabilir mi? Kişiler ortağı olmadıkları işyerlerinde fiili çalışmaları var ise 4a sigortalısı olarak bildirilebiliriler Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmi..

Limited Şirket en fazla kaç ortak ile kurulabilir?

Limited Şirketin Tanımı  Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited Şirket ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğu var mı? Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhü..

Unutulan işten çıkış bildiriminin cezası nedir?

2014 yılında işten ayrılan kişi için işten çıkış bildirgesi düzenlenmemiş. Aphb’de çıkış gösterilmiş. Bununla ilgili firmaya yeni ceza geldi. Geriye dönük olarak 2014 Temmuz sonu olarak çıkış yapsam olur mu? 5510 Sayılı Yasa'nın 102. maddesi uyarınca, işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigorta..

Kamu ihalelerinde yasak fiil ve davranışlar nelerdir?

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunma..

Vergide kanuni temsilcilerin ve tasfiye memurlarını ödevleri nedir?

Mükellef kimdir?  Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.  Vergi Sorumlusu kimdir? Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğun..

Vergi inceleme memuru kendi yakınının vergi denetimini yapabilir mi?

Mükellefe ait özel bilgileri paylaşamayacak olanlar; Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve..

Mükellef adresinin dışındaki bir vergi dairesine bağlı olabilir mi?

Vergi Dairesi nedir? Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. Başka bir ilçedeki Vergi Dairesine bağlı olunabilir mi? Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde..