KDV’den istisnasından kurumlar kendileri vazgeçebilir mi?

Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki,  mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere ş..

KDV’den istisna olan diplomatik teslim ve hizmetler nelerdir?

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mens..

Transit taşımacılık KDV’den istisna mıdır?

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında K..

Katma değer vergisinden istisna olan haller nelerdir?

a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler il..

Emekliliğe hak kazanmış bir kişinin grup şirketlerde çalıştığı süre kıdem tazminatı hesaplamasına dâhil edilebilir mi?

Limited şirketli bir firmamızın ortak olduğu diğer firmalarda çalışan sigortalı bir kişi emekli nedeni ile işten ayrılmış olup kıdem tazminatını hesaplarken diğer işyerlerindeki çalışma süreleri de göz önüne alıp tazminatı ödeyeceğiz. Kıdem tazminatını gider yazarken ortak olduğumuz diğer işyerlerindeki kıdem sürelerine ait giderleri toplu halde en..

Kat maliklerinin hakları nelerdir?

I - Bağımsız bölüm üzerinde: Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. II - Ortak yerler üzerinde : Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre ..

Katma değer Vergisinde mal ve hizmet ihracatındaki istisnalar nelerdir?

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası dolaşım anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen..