Hurda teslimleri KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilir?

Hurda teslimleri KDV’den istisna olduğu için KDV beyannamesinde tablo 7 de beyan ediyoruz. KDV’den istisna olarak iadesini yaptığımız hurda faturalarını KDV beyannamesinin hangi sütunda göstermemiz gerekir? KDV beyannamesi kısmi istisnalar bölümünde 231 kod ile beyan edilir. Vergiden muaf bir vakıf olarak, OSB’de yer alan bir fa..

Gelir vergisi mükellefleri eşleri ve çocukları için yapmış oldukları sağlık harcamalarını gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi?

Gelir vergisi kanunu madde 89’da aşağıdaki hüküm vardır. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim ..

İşçi çıkarımlarının yasak olduğu dönemlerde İşveren personelinin kıdem tazminatını ödeyip işten çıkartabilir mi?

Şirket personeline işveren kıdem tazminatını verip işten çıkarabilir mi? Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi çıkış yasağı kapsamındadır. Bu tip bir çıkışta işveren bir asgari ücret ceza öder ama işçi tazminatlarını alır. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenlere yeni t..

2019 yılından 2020 yılına sarkan binek otomobillerin sigorta giderleri için gider kısıtlaması uygulamalı mıyız?

2019 yılında binek otomobilimizin sigortası yapıldı. 2020 yılına sarkan giderleri için tamamı gider kaydı yapılabilir mi? Sigorta giderinin 2020 yılına ait kısmının %70 gider %30 u KKEG olarak kayıtlara alınır. Ofisimizde, 2 otomobille kurum ve mükelleflerimize ulaşımı sağlamaktayız. Araçlarımızdan biri ulaşımı sağlamak üzere tamamen ofis ..

Doktorlar hekimpos cihazlarını sadece tahsilat için mi kullanabilir?

Doktor serbest meslek mükelleflerinin hekim poslardan yapılan kredili satışlara güncel durumda e smm düzenlenmesi gerekli midir? Hekimler ve veterinerlerce 379 sıra no.lu VUK Genel Tebliği kapsamında POS (HEKİM POS) cihazları e-SMM uygulamasına geçenler için sadece tahsilat işlemlerinde kullanılabilecek olup, bu cihazlardan yapılan tahsilatlar son..

Eczaneler GEKAP beyannamesi vermek zorunda mıdır?

Gekap beyannamesine ilişkin olarak tebliğde belirtilen sınırlarda poşet kullanımı olan mükellefler için boşta olsa beyan verilmeli midir? Eczaneler içinde aynı şekilde poşet kullanımı söz konusu ise boş da olsa beyan verilmelidir? Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) ..

Basit Usule Tabi olanların Teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. Ortaklarının tamamı basit usule tabi olanların mal ve hizmet teslimleri de KDV’den istisnadır Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri d..