Serbest meslek mensuplarının düzenleyecekleri danışmanlık faturasında KDV oranı yüzde kaç olmalıdır?

Avukatlık bürosu olan firmamız danışmanlık faturası kesiyor. KDV Oranı %18 mi 8 midir? Sm Erbapları için KDV oranı değişmedi % 18 uygulanır. Avukatlar Fatura değil e-smm düzenler. Ltd şirket geçen ay kayıtlarına aldığı Binek aracı bu ay aynı tutara satıyor. Alış-satış arasında fark yok. Özel matrahtan mı yoksa normal satış faturasından mı düzenle..

Kimler defter tutmak zorundadır?

Aşağıda yazılı gerçek ve tüzelkişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar: 1. Ticaret ve sanat erbabı; 2. Ticaret şirketleri; 3. İktisadi kamu müesseseleri; 4. (Değişik: 30/12/1980 – 2365/24 md.) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 5. Serbest meslek erbabı; 6. Çiftçiler. (De..

Tasfiye girildiğinde vergi yükümlülükleri devam eder!

Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder. Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi: 1. Tasfiye veya iflas kararlarını; 2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını; vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar Kaynak: Vergi usul kan..

Bünyesinde bağımlı mali müşavir çalıştıran firmalar muhtasar prim beyannamelerini kendileri nasıl gönderebilir?

Ben bir şirkette ilk defa bu ay itibariyle bağımlı mali müşavir olarak çalışmaya başlıyorum. İlk defa MUHSGK vereceğim, Çalıştığım şirket aylık Muhtasar veren bir şirket sadece Mali Müşavir bu ay değişiyor. Yani bağımsız bir mali müşavir yerine ben bağımlı olarak şirket şifresi ile beyanname vereceğim. Mührümü de yeni aldım odadan. MUHSGK vermeden ..

İşi bırakmanın vergi dairesine bildirilmesini ilişkin hükümler

İşi Bırakmanın Bildirilmesi VUK 153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiği..

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü

Sektörel Güven Endeksleri, Ağustos 2020 Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %5,7 ve perakende ticaret sektöründe %0,2 artarken, inşaat sektöründe %2,3 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılm..

Türkiye’de evden internete erişim imkanı %90,7’ye ulaştı

Türkiye’de evden internete erişim imkanı %90,7’ye ulaştı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020 İnternet kullanan bireylerin oranı %79,0 oldu İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %75,3’tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görüldü..

Ölüm vakalarını kimler bildirmekle yükümlüdür?

Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzelkişiler, her ay muttali oldukları ölüm vak’aları ile intikalleri ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 2. Yabancı memleketl..