Binek Otoların ilk alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin gider yazılması, Aylık Gider Kısıtlaması ve Amortisman ayırmada hadler

18 Nisan 2021 ------------------------------------------------ Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri GVK madde 40/5’inci maddesi kapsamındaki giderler, genel olarak taşıtların tamir, bakım, sigorta, yakıt vb. giderleridir. Taşıtlar için yapılan harcamanın gider olarak kaydedilebilmesi..

İlam dışında sulh yoluyla ödenen tazminatlar gider yazılamaz

İşle İlgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye veya İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Zarar, ziyan ve tazminatlar (ilgili olduğu yılda değil de ileriki yıllarda kesinleşerek ödenmesi durumunda) ödendiği yılda gider yazılır. Ayrıca zarar, ziyan ve tazminat ödemesinin iş sahibinin kişisel kusurundan doğmamış olması ger..

Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler işsizlik maaşı alınacak süreden düşer mi?

Mükellefimin çalışanı 12.06.2017 tarihinde işe girmiş olup 01.04.2020 tarihinden itibaren 31.03.2021 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği almıştır. İlgili personel işten çıkması halinde işsizlik maaşına hak kazanabilir mi? Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini be..

Avukatlar Adalet Bakanlığına ve İcra dairelerine düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı uygulamalı mıdır?

01.03.2021 Tarihinden geçerli olan Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat uygulamasında belirlenen “Yukarıda Bildirtilenler dışında diğer hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odalıları VB kurumların aldığı tüm diğer hizmetlerin tevkifatı 5/10 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Avukatların İcra Dairesi, CMK, ve..

Yatırım teşvik belgesi olan firmanın zarar etmesi durumunda kurumlar vergisi beyannamesinin yatırım indirimi ekleri kısmı doldurulacak mı?

Bölgesel teşvik yatırım belgesi olan firmamızın 2020 yılında zarar çıkması halinde kurum vergi beyannamesinde yatırım indirimi bölümünü doldurmamız gerekir mi? Zarar olduğu için doldurulmayacağı görüşündeyiz. __________________________________________________________ PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ Amaç ❑Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte orta..

Devreden KDV bir vergiye mahsup edilir mi?

Kafeterya hizmeti mükellefimin 12.000 TL Şubat/2021 dönemini sonunda devreden KDV ‘si mevcuttur. Mükellefimin benden talep ettiği İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi ile oluşacak muhtasar ödemesini mahsup etmemdir. İndirimli orana tabi KDV işlemi yapabilir miyim?  Devreden KDV iade edilecek vergi değildir. Mahsup yapılmaz. Kafe i..